”Implementationen av Performance Reporting har inneburit att tiden för sammanställning av rapporteringen till berörda personer har minskat drastiskt och kvaliteten på rapporteringen har märkbart förbättrats!”

Recipharm AB finns på flera platser i världen med decentraliserade ekonomiavdelningar. En regelbunden rapportering av finansiell prestation med en kombination av siffror och kommentarer har inneburit ett omfattande manuellt arbete för att konsolidera koncernen.

För att underlätta och automatisera rapporteringen kontaktades DBI Provider för att få hjälp att bygga in bolagets rapportpaket i verktyget Performance Reporting – en del av FPM.Vi kom i kontakt med Unit 4 FPM första gången hösten 2018 i samband med att vi stod inför att byta system för koncernkonsolidering. Tidigare hade K-Fastigheter producerat konsoliderade räkningar endast på årsbasis i samband med avgivande av årsredovisning, men i samband med att bolaget stod inför en börsnotering på Nasdaq Stockholm hösten 2019, behövdes ett system som klarade av konsolidering och rapportering på månadsbasis.

Sverre Romstad

Recipharm AB